INTENZIFIKACE ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

INTENZIFIKACE ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

připraveno k transferu

Úprava kalů podle nového zákona o odpadech a vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.

Recyklace hnojiv z bioodpadů podle Nařízení evropského parlamentu a rady k balíčku oběhového hospodářství, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků.

Smyslem čistíren odpadních vod je vyčistit splaškovou odpadní vodu z města nebo obce tak, aby splňovala požadavky na kvalitu vod, vypouštěných do vodních toků. Při tom vzniká odpad v podobě tzv. primárního kalu, který se musí stabilizovat. Většina kalů se stabilizuje anaerobní fermentací, při níž vniká bioplyn a stabilizovaný kal.

Anaerobní stabilizace je prakticky na všech čistírnách ve větších městech, na které se sváží primární kal z malých čistíren. Většina velkých čistíren je v provozu již několik desetiletí a proto jsou technologicky zastaralé. Například nejsou vybaveny na čištění „moderních“ látek v odpadních vodách. Těmi jsou zejména rezidua léčiv, hormonální antikoncepce nebo agrochemikálie a ochranné prostředky, užívané v zemědělství.

Vyvinuli jsme technologické řešení, které zásadně zvyšuje míru odbourání organických látek z kalů v anaerobní stabilizaci, a to prostřednictvím předúpravy kalu procesem tzv. parní expanze (steam-explosion). Termické podmínky zajistí tzv. lyzaci kalů a spolehlivě likvidují mnoho reziduí a polutantů.

Významným prvkem řešení je možnost kofermentace biooopadů z kuchyní a jídelen, které jsou tak energeticky využity. Produkovaný bioplyn může po vyčištění sloužit jako bioCNG například k pohonu vozidel městské hromadné dopravy.

Fermentační zbytek je sušen a karbonizován (ideálně společně s dřevním odpadem) na biouhel. Veškeré cenné látky, jako fosfor a draslík,  jsou takto recyklovány – třeba zpět do půdy, kde je využijí rostliny.

Intenzifikované kalové hospodářství čistírny odpadních vod je chráněno patentem  P 306125.